بارگذاری (دانلود) فیلم

بارگذاری(دانلود) کتاب الکترونیک- ماساژ

User Rating:  / 33
PoorBest 

۱. ماساژدرمانی در طب سنتی ایرانی(PDF) . (چپ کلیک کنید) ۷۶۶کیلوبایت.  (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۲. آشنایی با ماساژ. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید). ۹۹۳ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۳. ماساژ پا. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۹۱۲ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۴. ماساژ صورت. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۵۱۷ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۵. ماساژ تایلندی. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۳۶۸ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۶. ماساژ در ورزش. انواع تکنیکها. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۴۶۷ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۷. تاثیرات ماساژ در ورزش. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۵۳۵کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۸. آموزش ماساژ ورزشی و تکنیکها. کمیته ملی المپیک و دانشگاه بهزیستی. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۹. مجله الکترونیک ماساژ- شماره۲(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۰. منابع آزمون ورودی دوره ۵۰ ساعته ماساژ ورزشی- جزوه۱. آناتومی. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۱. منابع آزمون ورودی دوره ۵۰ ساعته ماساژ ورزشی- جزوه۲. آناتومی. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۲. منابع آزمون ورودی دوره ۵۰ ساعته ماساژ ورزشی- جزوه۳. آناتومی. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۳. حرکت درمانی (ورزش درمانی) دکتر واحدی(Word).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۴. بررسی تاثير ماساژ سوئدی بر فشار خون. فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴)

 ۱۵. تأثير ماساژ با روغن معطر بر تسکين خارش بيماران تحت همودياليز(PDF).  (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸)

۱۶. مجله الکترونیک ماساژ- شماره۱(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴)

۱۷. بررسيومقايسهتأثيرماساژواستراحتبرخستگيوپارامترهايايزوكينتيك عضلاتبازكنندهزانو. توانبخشينوين - دانشكدهتوانبخشيدانشگاهعلومپزشكيتهراندوره 4،شماره 1و 2،بهاروتابستان 1389(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴)

۱۸. کارگاه ماساژ ورزشی. شیراز. اردیبهشت۸۹. تهیه: دکتر هوانلو. شرکت آهنگ سلامت وتندرستی.   (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴).

۱۹. ماساژ درمانی / دکتر امیرحسین جمشیدی. فصلنامه ندای محیا ـ سال دوم، شماره ۷، بهار ۱۳۸۸. مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع رسانی آفتاب). (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴).

۲۰. ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژي ﻛﻒ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﻲ در زﻧﺎن ﺑﺎردار (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۱. بازتاب شناسی یا بازتاب درمانی REFLEXOLOGY. وبسایت انرژی ورسیتی (PDF)  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۲. غمزدرمانی در پزشکی ايرانی و مقايسه آن با  بازتاب درمانی(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۳. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﭘﻴﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۴. تأثیربازتاب‌درمانیبرتعدادتنفسوفشارخونبیمارانمبتلابهبیماريانسداديمزمنریوي؛کارآزماییبالینیتصادفیکنترلشده. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۵. پاها نقشه کوچک بدن. دکتر شیرین میرزازاده. چهارمينكتابراهنماىصنعتكفشوصنايعمرتبطتيرماه۱۳۸۸.  (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۶. ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﮑﺴﻮﻟﻮژى اى، طﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۲۷. تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر میزان درد و خستگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس شریان کرونری(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۲۸. بررسياثررفلكسولوژيپابرشدتدردمرحلهاولوطولمدتليبر(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۲۹. مقایسهتأثیرماساژبازتابیوماساژاستروكبرشاخصهايفیزیولوژیکدربیمارانمبتلابه سکتهقلبی(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۳۰. بررسی تأثير رفلکسولوژی بر شدت درد زايمان. مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان. 1389. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۳۱. بررسي تأثير رفلكسولوژي پا بر ميزان اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بيمارستان شهيد چمران اصفهان(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

 ۳۲. تأثيررفلكسولوژيبراضطرابزناننخست‌زا. مجلهدانشكدهپرستاريوماماييدانشگاهعلومپزشكيتهران (حيات) دوره 16 ،شماره 1. 1389(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶).

۳۳. تاثيربازتابشناسيپابرشدتدردوطولمراحلزايماندرزناننخستزا. كومش- جلد 14 ،شماره 2 (پياپي 46 )،زمستان 1391(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶).

۳۴. آموزش ماساژ سر (هندی)، بصورت تصویری(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶).

۳۵. چگونه یک ماساژ پا برای کاهش استرس انجام دهیم؟ (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶).

 ۳۶. تأثيررفلكسولوژيكفپابرشدتيبوستزنانباردار. ۱۳۸۵-۱۳۸۶. نويسندگان:فاطمهغفاري، طيبهپورغزنين، عباسشمسعلينيا. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸).

۳۷. مقایسهحرکتدرمانیورفلکسولوژيکفپابرکاهشکمردردهايمزمن. مجلهدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالی. زمستان 1391؛706-701:(4)4. .(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸).

 

توجه: لطفا در هنگام راست کلیک کردن روی موارد، و گزینه (Save As Target) یا (Save Link As) را بزنید و در رایانه خود ذخیره نمایید. هنگام چپ کلیک فایلهایی که نوشته شده چپ کلیک کنید، صفحه جدیدی ه فایل دانلود در آن قرار دارد باز خواهد شد.

منوی آکاردئونی

صفه اصلی

سایر مطالب

سبکهای ماساژ در دنیا

امکانات

مطالب علمی ماساژ

فروشگاه

اطلاعات تماس

جهت خرید کتابها:

تلفن ثابت: ۰۲۱۸۸۶۹۲۰۶۵  02188692065 سعادت آباد.

لطفا ابتدا با تلفن ثابت تماس بگیرید. درصورت عدم پاسخگویی، باتلفن همراه، تماس بگیرید: تلفن همراه: 09373234130 ۰۹۳۷۳۲۳۴۱۳۰ امیر .

در صورت عدم پاسخگویی با تلفن همراه نیز، که ممکن است مشغول باشم، پیغام خود را بگذارید تا با شما تماس گرفته شود. ساعت ارائه خدمات: از ۸ صبح تا ۱۱ شب.    ۴ یا ۵ ساعت قبل، تلفنی وقت بگیرید. ساعات تماس: از ۸ صبح تا ۱۲ شب.

Contact Us:   Tell: +989373234130  / +982188692065 Saadat Abad,Tehran.

کتاب ماساژ درمانی «یومی هو تراپی»: استاد محمدرضا یحیایی

فروش کتاب آموزش ماساژدرمانی «یومی‌هو تراپی»: استاد محمدرضا یحیایی. چاپ آبان1397

فروش پوستر رنگی آموزشی ماساژ درمانی (یومی هو تراپی: Yumeiho Therapy)

 قروشکتابِ: خواب‌درمانی جامع (خواب‌درمانی بیست دقیقه‌ای)

 تصویرسازی ذهنی مثبت و قوی برای مداوای بیماریهای سخت و ناعلاج، و خودهیپنوتیزم برای رسیدن به حالت خلسه جهت خود شناسی روحی، و تأثیر ذهن بر جسم.

فروش کتاب «درمان جامع طب سوزنی با دستگاه الکترونیکی بدون سوزن». قابل استفاده با:

۱. « طب سوزنی با سوزن »

۲. « طب سوزنی ، ‌بدون استفاده از سوزن ، با دستگاه »

۳. « شیاتسو، طب فشاری با انگشت دست، ماساژ »