تایلندی - تای

بارگذاری(دانلود) کتاب الکترونیک- ماساژ

User Rating:  / 33
PoorBest 

۱. ماساژدرمانی در طب سنتی ایرانی(PDF) . (چپ کلیک کنید) ۷۶۶کیلوبایت.  (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۲. آشنایی با ماساژ. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید). ۹۹۳ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۳. ماساژ پا. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۹۱۲ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۴. ماساژ صورت. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۵۱۷ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۵. ماساژ تایلندی. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۳۶۸ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۶. ماساژ در ورزش. انواع تکنیکها. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۴۶۷ کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۷. تاثیرات ماساژ در ورزش. (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) . ۵۳۵کیلوبایت. (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰)

۸. آموزش ماساژ ورزشی و تکنیکها. کمیته ملی المپیک و دانشگاه بهزیستی. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۹. مجله الکترونیک ماساژ- شماره۲(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۰. منابع آزمون ورودی دوره ۵۰ ساعته ماساژ ورزشی- جزوه۱. آناتومی. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۱. منابع آزمون ورودی دوره ۵۰ ساعته ماساژ ورزشی- جزوه۲. آناتومی. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۲. منابع آزمون ورودی دوره ۵۰ ساعته ماساژ ورزشی- جزوه۳. آناتومی. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۳. حرکت درمانی (ورزش درمانی) دکتر واحدی(Word).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲)

۱۴. بررسی تاثير ماساژ سوئدی بر فشار خون. فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴)

 ۱۵. تأثير ماساژ با روغن معطر بر تسکين خارش بيماران تحت همودياليز(PDF).  (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸)

۱۶. مجله الکترونیک ماساژ- شماره۱(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴)

۱۷. بررسيومقايسهتأثيرماساژواستراحتبرخستگيوپارامترهايايزوكينتيك عضلاتبازكنندهزانو. توانبخشينوين - دانشكدهتوانبخشيدانشگاهعلومپزشكيتهراندوره 4،شماره 1و 2،بهاروتابستان 1389(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴)

۱۸. کارگاه ماساژ ورزشی. شیراز. اردیبهشت۸۹. تهیه: دکتر هوانلو. شرکت آهنگ سلامت وتندرستی.   (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴).

۱۹. ماساژ درمانی / دکتر امیرحسین جمشیدی. فصلنامه ندای محیا ـ سال دوم، شماره ۷، بهار ۱۳۸۸. مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع رسانی آفتاب). (PDF) (راست کلیک کنید و دانلود کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۱۴).

۲۰. ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژي ﻛﻒ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﻲ در زﻧﺎن ﺑﺎردار (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۱. بازتاب شناسی یا بازتاب درمانی REFLEXOLOGY. وبسایت انرژی ورسیتی (PDF)  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۲. غمزدرمانی در پزشکی ايرانی و مقايسه آن با  بازتاب درمانی(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۳. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﭘﻴﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۴. تأثیربازتاب‌درمانیبرتعدادتنفسوفشارخونبیمارانمبتلابهبیماريانسداديمزمنریوي؛کارآزماییبالینیتصادفیکنترلشده. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۵. پاها نقشه کوچک بدن. دکتر شیرین میرزازاده. چهارمينكتابراهنماىصنعتكفشوصنايعمرتبطتيرماه۱۳۸۸.  (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳).

۲۶. ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﮑﺴﻮﻟﻮژى اى، طﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۲۷. تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر میزان درد و خستگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس شریان کرونری(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۲۸. بررسياثررفلكسولوژيپابرشدتدردمرحلهاولوطولمدتليبر(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۲۹. مقایسهتأثیرماساژبازتابیوماساژاستروكبرشاخصهايفیزیولوژیکدربیمارانمبتلابه سکتهقلبی(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۳۰. بررسی تأثير رفلکسولوژی بر شدت درد زايمان. مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان. 1389. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

۳۱. بررسي تأثير رفلكسولوژي پا بر ميزان اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بيمارستان شهيد چمران اصفهان(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴).

 ۳۲. تأثيررفلكسولوژيبراضطرابزناننخست‌زا. مجلهدانشكدهپرستاريوماماييدانشگاهعلومپزشكيتهران (حيات) دوره 16 ،شماره 1. 1389(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶).

۳۳. تاثيربازتابشناسيپابرشدتدردوطولمراحلزايماندرزناننخستزا. كومش- جلد 14 ،شماره 2 (پياپي 46 )،زمستان 1391(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶).

۳۴. آموزش ماساژ سر (هندی)، بصورت تصویری(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶).

۳۵. چگونه یک ماساژ پا برای کاهش استرس انجام دهیم؟ (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶).

 ۳۶. تأثيررفلكسولوژيكفپابرشدتيبوستزنانباردار. ۱۳۸۵-۱۳۸۶. نويسندگان:فاطمهغفاري، طيبهپورغزنين، عباسشمسعلينيا. (PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸).

۳۷. مقایسهحرکتدرمانیورفلکسولوژيکفپابرکاهشکمردردهايمزمن. مجلهدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالی. زمستان 1391؛706-701:(4)4. .(PDF).  . (چپ کلیک کنید) (تاریخ قرارگیری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸).

 

توجه: لطفا در هنگام راست کلیک کردن روی موارد، و گزینه (Save As Target) یا (Save Link As) را بزنید و در رایانه خود ذخیره نمایید. هنگام چپ کلیک فایلهایی که نوشته شده چپ کلیک کنید، صفحه جدیدی ه فایل دانلود در آن قرار دارد باز خواهد شد.

منوی آکاردئونی

صفه اصلی

سایر مطالب

سبکهای ماساژ در دنیا

امکانات

مطالب علمی ماساژ

فروشگاه

مهمانان آنلاین

We have 37 guests and no members online

اطلاعات تماس

جهت خرید کتابها:

تلفن ثابت: ۰۲۱۸۸۶۹۲۰۶۵  02188692065 سعادت آباد.

لطفا ابتدا با تلفن ثابت تماس بگیرید. درصورت عدم پاسخگویی، باتلفن همراه، تماس بگیرید: تلفن همراه: 09373234130 ۰۹۳۷۳۲۳۴۱۳۰ امیر .

در صورت عدم پاسخگویی با تلفن همراه نیز، که ممکن است مشغول باشم، پیغام خود را بگذارید تا با شما تماس گرفته شود. ساعت ارائه خدمات: از ۸ صبح تا ۱۱ شب.    ۴ یا ۵ ساعت قبل، تلفنی وقت بگیرید. ساعات تماس: از ۸ صبح تا ۱۲ شب.

Contact Us:   Tell: +989373234130  / +982188692065 Saadat Abad,Tehran.

کتاب ماساژ درمانی «یومی هو تراپی»: استاد محمدرضا یحیایی

فروش کتاب آموزش ماساژدرمانی «یومی‌هو تراپی»: استاد محمدرضا یحیایی. چاپ آبان1397

فروش پوستر رنگی آموزشی ماساژ درمانی (یومی هو تراپی: Yumeiho Therapy)

 قروشکتابِ: خواب‌درمانی جامع (خواب‌درمانی بیست دقیقه‌ای)

 تصویرسازی ذهنی مثبت و قوی برای مداوای بیماریهای سخت و ناعلاج، و خودهیپنوتیزم برای رسیدن به حالت خلسه جهت خود شناسی روحی، و تأثیر ذهن بر جسم.

فروش کتاب «درمان جامع طب سوزنی با دستگاه الکترونیکی بدون سوزن». قابل استفاده با:

۱. « طب سوزنی با سوزن »

۲. « طب سوزنی ، ‌بدون استفاده از سوزن ، با دستگاه »

۳. « شیاتسو، طب فشاری با انگشت دست، ماساژ »